Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 3. jednání dne 30.05.2013

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00070/2013Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00073/2013Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00079/2013Závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2012
4.BJ 00077/2013Zpráva o hospodaření města k 30.4.2013
5.BJ 00081/2013Petice občanů Nových Dobrkovic - snížení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
6.BJ 00078/2013Novela obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno
7.BJ 00083/2013OZV o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti a o zákazu žebrání
8.BJ 00080/2013Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2013
9.BJ 00082/2013Cena města Český Krumlov za rok 2012
10.BJ 00084/2013Hospodaření dobrovolného svazku měst a obcí UNESCO za rok 2012
11.BJ 00086/2013Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města - podpory sociálních služeb Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Český Krumlov, IČ: 425869, na úhradu nájemného nebytových prostor v roce 2013
12.BJ 00087/2013Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a městské památkové zóny Plešivec a povinné podíly města Český Krumlov.
13.BJ 00068/2013Vydání změny č.14 ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Ptačí Hrádek
14.BJ 00085/2013Kino - výběrové řízení na pronájem
15.BJ 00022/2013Drobné sakrální stavby - nález
16.BJ 00076/2013Prodej budovy DPS Plešivec
17.BJ 00088/2013Prodej pozemků parc.č. 1343/2 a 1343/6 v k.ú. Český Krumlov
18.BJ 00067/2013Prodej pozemku parc. č. 18/6 v k. ú. Český Krumlov
19.BJ 00074/2013Prodej pozemku části parc. č. 1306/5 v k.ú. Český Krumlov
20.BJ 00089/2013Účetní závěrka za rok 2012 a vypořádání hospodářského výsledku
21.BJ 00091/2013Návrh na prodloužení doby nájmu nájemcům nebytových prostor v objektech Horní čp. 157, Náměstí Svornosti čp. 2 a Masná 129 společnostem NA-VE s.r.o. a Torvinper s.r.o.
22.BJ 00071/2013Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
23.BJ 00072/2013Různé