Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 3. jednání dne 27.03.2014

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00078/2014Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00205/2014Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00184/2014oIOP - Aktuální stav projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
4.BJ 00190/2014Rozpočtové opatření č.1
5.BJ 00195/2014Rozpočtová opatření č.2-6
6.BJ 00196/2014Zadání veřejné zakázky na poskytnutí dlouhodobého úvěru 10 mil. Kč
7.BJ 00197/2014Dopis ze dne 3. 3. 2014 - provozování hudebních produkcí v areálu bývalé továrny Jitona
8.BJ 00173/2014Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města - 1. výzva Programu podpory kultury pro rok 2014
9.BJ 00180/2014Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2014
10.BJ 00181/2014Program podpory sportu ve městě Český Krumlov v roce 2014
11.BJ 00198/2014Zřízení služebnosti Centrum Krumlov, a.s.
12.BJ 00204/2014Majetkoprávní vypořádání stavby "Rekonstrukce opěrné zdi podél komunikace II/157 Český Krumlov - pod Borfajem" s Jčk, SÚS
13.BJ 00206/2014Směna částí p. p. č. 505/10 a 493/36 za část p.p.č. 463/1 vše v k.ú.Vyšný
14.BJ 00194/2014Prodej bytové jednotky č. 160/2 v Lipové ulici
15.BJ 00207/2014Schválení podání žádostí o dotaci do 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad v prioritní ose 1.5. Rekonstrukce místních komunikací
16.BJ 00145/2014Žádost o povolení úhrady dluhu ve splátkách
17.BJ 00080/2014Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
18.BJ 00081/2014Různé