Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 6. jednání dne 25.06.2014

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00379/2014Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00479/2014Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00467/2014Představení webové aplikace PUPík pro připomínkování nového územního plánu
4.BJ 00496/2014University for the Future - prezentace aktuálního stavu projektu Krumlovia, vzdělávací městečko s mezinárodní univerzitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově
5.BJ 00443/2014Vydání změny Změny č.1 RP Vyšný v lokalitách Novákův kopec a U lomu
6.BJ 00474/2014Informace o 1.aktualizaci ZUR JčK a jejím veřejném projednání na KÚ JčK dne 8.7.2014.
7.BJ 00477/2014Rozpočtové opatření č.60
8.BJ 00482/2014Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o úvěru
9.BJ 00476/2014Změna v Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015
10.BJ 00478/2014Podání žádosti ÚZSVM o bezúplatný převod/výpůjčku objektu garáží od ÚZSVM
11.BJ 00483/2014Majetkoprávní vypořádání s JčK - pozemky pod gymnáziem
12.BJ 00492/2014Spojka z lomu Vyšný
13.BJ 00491/2014Majetkoprávní vypořádání stavby "Revitalizace trati Č.Budějovice-Volary-zastávka Český Krumlov-nástupiště" se SŽDC st.org.
14.BJ 00489/2014Směna částí p.p.č.1182/4 v k.ú. Český Krumlov za spoluvlastnický podíl 1/16 na p.p.č. 1516/5 v k.ú.Novosedly u Kájova
15.BJ 00485/2014Odkoupení pozemků parc. č. 590/1 a 590/21 v k. ú. Český Krumlov
16.BJ 00486/2014Prodej st. p. č. 453, 420 a 423 vše v k.ú. Vyšný
17.BJ 00490/2014Prodej st.p.č. 901 v k.ú Přísečná-Domoradice (pozemek pod trafostanicí E.On Distribuce a.s.)
18.BJ 00494/2014Prodej p.p.č.225/13 a části p.p.č.225/1 vše v k.ú. Český Krumlov
19.BJ 00493/2014Prodej pozemku parc.č. 1327/8 a části pozemku parc.č. 1327/5 vše v k.ú. Český Krumlov
20.BJ 00480/2014Prodej pozemku části p. p. č. 860/2 v k. ú. Český Krumlov
21.BJ 00495/2014Prodej části pozemku parc.č. 738/1 vše v k.ú. Český Krumlov
22.BJ 00475/2014Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově - podání žádosti o dotaci z 34. výzvy ROP Jihozápad
23.BJ 00380/2014Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
24.BJ 00381/2014Různé