Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 3. jednání dne 17.12.2014

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00890/2014Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00924/2014Rozpočet města pro rok 2015
3.BJ 00927/2014Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015
4.BJ 00931/2014Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2015
5.BJ 00956/2014Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2015
6.BJ 00955/2014Plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov na léta 2015 až 2017
7.BJ 00949/2014Volba přísedících Okresního soudu v Českém Krumlově na období 2015 - 2018
8.BJ 00958/2014Regulační plán Rybářská návrh ZADÁNÍ
9.BJ 00957/2014Hotel Vyšehrad
10.BJ 00962/2014Smlouva o zřízení služebnosti - Povodí Vltavy s.p. - stezka u městského parku
11.BJ 00964/2014Prodej pozemku p. p. č. 1288/50 v k. ú. Český Krumlov
12.BJ 00963/2014Prodej pozemku části p. p. č. 860/2 v k. ú. Český Krumlov
13.BJ 00961/2014Odkoupení pozemku p.p.č. 783/42, kú Č.K.
14.BJ 00959/201435.výzva ROP NUTS II Jihozápad - oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací - schválení podání žádosti o dotaci a předfinancování projektu
15.BJ 00981/2014Volba starosty, místostarosty, členů RM, zřízení KV a FV
16.BJ 00980/2014Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
17.BJ 00891/2014Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
18.BJ 00892/2014Různé