Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 6. jednání dne 24.06.2015

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00435/2015Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00543/2015Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00549/2015Hospodaření dobrovolného svazku měst a obcí UNESCO za rok 2014
4.BJ 00517/2015Rozpočtové opatření č. 48
5.BJ 00564/2015Rozpočtové opatření č.64 - navýšení příspěvku MHF Český Krumlov
6.BJ 00547/2015Přeměna dvou organizačních složek Domu na půl cesty a Domova pro matky s dětmi v jednu organizační složku
7.BJ 00548/2015Schválení změny hranic částí obce Vyšný - Domoradice, Český Krumlov a Nové Spolí - Slupenec, Český Krumlov
8.BJ 00551/2015Osvětlení kostela - umístění světel na pozemku Povodí
9.BJ 00553/2015Zřízení služebnosti - Povodí Vltavy s.p. - výústní objekt
10.BJ 00560/2015Majetkoprávní vypořádání stavby Český Krumlov - N.Dobrkovice-výstavba a reko. MK a IS
11.BJ 00556/2015Směna částí pozemku parc.č.st.680 a 1299/6 vše v k.ú. Český Krumlov
12.BJ 00558/2015Prodej st. p. č. 1999 v k.ú. Český Krumlov
13.BJ 00554/2015Prodej st. p. č. 4205 v k.ú. Český Krumlov dle GP č. 3748-39/2014 -pozemek pod stavbou garáže
14.BJ 00559/2015Prodej části pozemku parc.č. 1288/9 v k.ú. Český Krumlov
15.BJ 00565/2015Prodej částí pozemku parc.č. 1343/4 a 1145/3 vše v k.ú. Český Krumlov
16.BJ 00555/2015Prodej části pozemku parc.č. 1696/11 v k.ú. Spolí-Nové Spolí pro výstavbu nové trafostanice E.ON Distribuce, a.s.
17.BJ 00491/2015Zrušení předkupního práva k domu Parkán č. p. 127
18.BJ 00545/2015Schválení bezúplatného převodu pozemků - vrcholové partie Křížové hory
19.BJ 00550/2015Převzetí nově vybudovaného vodovodního řadu v Českobratrské ul.vybudovaného soukromým investorem do majetku města
20.BJ 00546/2015Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS
21.BJ 00552/2015Projekt Krumlovia
22.BJ 00436/2015Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
23.BJ 00437/2015Různé
24.BJ 00587/2015Bezúplatné nabytí inženýrských sítí - Dobrkovice