Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 7. jednání dne 27.08.2015

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00646/2015Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00713/2015Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00720/2015Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města pro Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2015
4.BJ 00756/2015Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015 - výsledky 2. výzvy
5.BJ 00752/2015Zpráva o hospodaření města k 31.7.2015
6.BJ 00754/2015SK Badminton - Smlouva o vzájemné spolupráci
7.BJ 00650/2015FK Slavoj - žádost o spoluúčast
8.BJ 00747/2015Majetkoprávní vypořádání stavby Český Krumlov - N. Dobrkovice-výstavba a reko. MK a IS
9.BJ 00750/2015Zrušení předkupního práva k bytové jednotce 183/9 v ul. Urbinská
10.BJ 00748/2015Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS
11.BJ 00740/2015Prodej pozemku p.p.č. 747/12 v k. ú. Český Krumlov
12.BJ 00753/2015Prodej pozemku části p.p.č. 1349/1 v k. ú. Český Krumlov
13.BJ 00737/2015Prodej st. p. č. 1999 v k.ú. Český Krumlov
14.BJ 00741/2015Prodej st. p. č. 4205 v k.ú. Český Krumlov dle GP č. 3748-39/2014 -pozemek pod stavbou garáže
15.BJ 00743/2015Prodej části pozemku parc.č. 1288/9 v k.ú. Český Krumlov
16.BJ 00751/2015Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
17.BJ 00755/2015Audit ČKRF s.r.o.
18.BJ 00647/2015Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
19.BJ 00648/2015Různé