Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 3. jednání dne 23.06.2016

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00381/2016Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00430/2016Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00454/2016Hospodaření dobrovolného svazku měst a obcí UNESCO 2015
4.BJ 00472/2016Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov - žádost o dotaci
5.BJ 00483/2016Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Program zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2016
6.BJ 00473/2016Zpráva o hospodaření města k 31.05.2016, rozpočtové opatření č. 27
7.BJ 00486/2016Investiční příspěvek HC Slavoj Český Krumlov
8.BJ 00488/2016Poskytnutí neinvestičního příspěvku Oblastnímu spolku ČČK Český Krumlov na úhradu nájemného nebytových prostor v roce 2016
9.BJ 00466/2016Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a v Programu regenerace městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec a přidělení povinných podílů města Český Krumlov v obou programech pro rok 2016.
10.BJ 00457/2016Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě u Tovární ulice cca naproti LINDE v ploše BI - bydlení individuální spočívající ve zrušení územní rezervy pro veřejně prospěšné stavby technické a dopravní infrastruktury
11.BJ 00458/2016Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě Nové Dobrkovice, v části stávající plochy RZ -zahrádkové kolonie, umožňující na pozemcích p.č. 1451/2, 2157, 1451/4, 1451/5 a 1452/7, k.ú Český Krumlov, realizovat stavbu jednoho či více rodinných domů.
12.BJ 00459/2016Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě nad Důlní ulicí, ve stávající ploše RZ - zahrádková kolonie, umožňující na pozemku p.č. 1014/2, k.ú.Český Krumlov, situovat přístavby k RD čp. 269.
13.BJ 00460/2016Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě nad Důlní ulicí, ve stávající ploše RZ - zahrádková kolonie, umožňující na pozemcích p.č. 1014/3, 1014/7, 1014/18,1014/19, 1014/33, 2777, 2833, k.ú. Český Krumlov, uvést do souladu s územním plánem současný stav nemovitostí, realizovaný v nesouladu s územním plánem.
14.BJ 00461/2016Žádost o změnu Změny č.1 RP Vyšný v lokalitě Nový Dvůr, umožňující na pozemcích p.č.555/1 a 556/12, k.ú. Vyšný, umístit objekt bydlení
15.BJ 00462/2016Návrh na změnu RP Vyšný v lokalitě Podhájí,umožňující na pozemku p.č. 505/9, k.ú. Vyšný, uvést do souladu s regulačním plánem stavby sezónních ubytovacích zařízení, realizovaných zde v nesouladu s regulačním plánem.
16.BJ 00463/2016Návrh na pořízení změny RP Vyšný (resp. změny č.1 RP Vyšný) v lokalitě Podhájí, podle PD "Č.Krumlov-Vyšný-7 RD".
17.BJ 00464/2016Vydání Změny č.8 ÚPO Český Krumlov v lokalitě Domoradice-jih
18.BJ 00433/2016Prodej části pozemku parc.č. 324/44 v k.ú. Český Krumlov
19.BJ 00435/2016Prodej části pozemků parc.č. 906/1 a 906/9 v k.ú. Český Krumlov
20.BJ 00436/2016Prodej části pozemku parc.č. 1147/29 v k.ú. Český Krumlov
21.BJ 00397/2016Prodej části pozemku parc.č. 1185/8 v k.ú. Český Krumlov
22.BJ 00434/2016Prodej části pozemku parc.č. 1288/11 v k.ú. Český Krumlov
23.BJ 00450/2016Odkoupení pozemku parc.č. 1150/5 v k.ú.Český Krumlov od konkrétní fyzické osoby
24.BJ 00451/2016Prodej části pozemku parc.č. 1696/11 v k.ú. Spolí-Nové Spolí pro výstavbu nové trafostanice E.ON Distribuce, a.s.
25.BJ 00452/2016Prodej pozemků 814/1, 814/3 a 824/1 vše v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě
26.BJ 00468/2016Prodej pozemku p.p.č. 1103/1 v k. ú. Český Krumlov
27.BJ 00489/2016Žádost o prodej pozemku ppč. 235/1 kú Vyšný
28.BJ 00471/2016Obecně závazná vyhláška o provozování pouliční umělecké veřejné produkce
29.BJ 00382/2016Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
30.BJ 00383/2016Různé