Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 4. jednání dne 25.08.2016

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00551/2016Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00562/2016Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00619/2016Nový územní plán Českého Krumlova - ZADÁNÍ -
4.BJ 00623/2016Vydání regulačního plánu (RP)Domoradice -jih
5.BJ 00612/2016Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě nad Důlní ulicí, ve stávající ploše RZ - zahrádková kolonie, umožňující na pozemku p.č. 1014/2, k.ú. Č.Krumlov, situovat přístavby k RD čp. 269.
6.BJ 00618/2016Návrh na změnu RP Vyšný v lokalitě Podhájí, umožňující na pozemku p.č. 505/9, k.ú. Vyšný, uvést do souladu s regulačním plánem stavby sezónních ubytovacích zařízení, realizovaných zde v nesouladu s regulačním plánem.
7.BJ 00621/2016Návrh na pořízení změny RP Vyšný (resp. změny č.1 RP Vyšný) v lokalitě Podhájí, podle PD "Č.Krumlov-Vyšný-7 RD".
8.BJ 00616/2016Žádost o změnu Změny č.1 RP Vyšný v lokalitě Nový Dvůr, umožňující na pozemcích p.č.555/1 a 556/12, k.ú. Vyšný, umístit objekt bydlení.
9.BJ 00600/2016Zpráva o hospodaření města k 31.07.2016
10.BJ 00593/2016Rozpočtová opatření č. 41, 48, 49
11.BJ 00603/2016Žádost Domů s pečovatelskou službou, o.p.s. o navýšení dotace pro rok 2016
12.BJ 00563/2016Poskytnutí neinvestiční dotace CPDM o.p.s.
13.BJ 00604/2016Poskytnutí neinvestiční dotace PRO-SPORTU ČK o.p.s.
14.BJ 00614/2016SK Badminton - Smlouva o vzájemné spolupráci
15.BJ 00620/2016Mostní provizorium TMS u pivovaru
16.BJ 00613/2016Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 872/27 v k. ú. Český Krumlov
17.BJ 00615/2016Prodej části pozemku parc.č. 1147/29 v k.ú. Český Krumlov
18.BJ 00617/2016Prodej části pozemku parc.č. 324/44 v k.ú. Český Krumlov
19.BJ 00624/2016Rekonstrukce autobusového nádraží Český Krumlov
20.BJ 00552/2016Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
21.BJ 00553/2016Různé