Materiály k bodu jednání:
Prodej pozemků 814/1, 814/3 a 824/1 vše v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě a odkoupení části pozemku parc.č. 820/1 v k.ú. Český Krumlov městem Český Krumlov (BJ 00709/2016)

Úvodní strana: (NavrhBodu25578158_public.pdf)
veřejná anonymizovaná (prodej_Bartl_ZM3_upr.pdf)