Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 6. jednání dne 16.11.2016

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00682/2016Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00788/2016Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00805/2016Euroregion Šumava - Jihozápadní Čechy - návrh na ukončení členství města Český Krumlov
4.BJ 00747/2016Zpráva o hospodaření města Český Krumlov k 30. 09. 2016
5.BJ 00790/2016Rozpočtová opatření č. 80 - 84
6.BJ 00800/2016Žádost Městského divadla o navýšení dotace
7.BJ 00797/2016Žádost Městské knihovny o zvýšení příspěvku
8.BJ 00798/2016Žádost FK Slavoj Český Krumlov o poskytnutí příspěvku
9.BJ 00801/2016Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Český Krumlov
10.BJ 00787/2016Vydání Změny č.17 ÚPO Český Krumlov
11.BJ 00731/2016Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a Programu regenerace městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec a zařazení akcí obnovy kulturních památek do Anketního dotazníku Ministerstva kultury Č.R. za město Český Krumlov pro rok 2017
12.BJ 00791/2016Prodej části pozemku parc.č.167/1 v k.ú. Přísečná-Domoradice konkrétní fyzické osobě
13.BJ 00792/2016Prodej části pozemku parc.č.1305/1 v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě
14.BJ 00793/2016Prodej části pozemku parc.č.1306/1 v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě
15.BJ 00794/2016Prodej části pozemku parc.č.1696/1 v k.ú. Spolí-Nové Spolí konkrétní fyzické osobě
16.BJ 00795/2016Směna části pozemku parc.č.701/4 v k.ú.Český Krumlov za část pozemku parc.č. 220 v k.ú. Přísečná-Domoradice
17.BJ 00803/2016Prodej pozemků p.p.č. 890/7 a p.p.č. 881/10 v k. ú. Přísečná - Domoradice a p.p.č. 630/57 v k. ú. Vyšný
18.BJ 00796/2016Prodej části pozemků parc.č.1305/1 a 1325/4 v k.ú.Český Krumlov
19.BJ 00804/2016Žádost Jihočeského kraje o podepsání darovací smlouvy na pozemek
20.BJ 00802/2016Pronájem prostoru sloužícího k podnikání v domě čp.28, Radniční, Český Krumlov.
21.BJ 00806/2016Prodloužení doby nájmu prostor určených k podnikání v domě čp. 6, Latrán, Český Krumlov.
22.BJ 00789/2016Audit ČKRF, spol. s r.o.
23.BJ 00683/2016Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
24.BJ 00684/2016Různé
25.BJ 00829/2016Rozšíření účelu poskytnutého příspěvku - DPS, o.p.s.